Разом з Нами!Разом з Нами!
Forgot password?

СПД ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

ЄДРПОУ 3304107468

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» Р/Р UA773515330000026007052243569

Назначение платежа: за туристичні послуги

«Поехали с нами!» в Харькове по ул. Отакара Яроша, д. 27

 

работаем ЕЖЕДНЕВНО с 09.00 до 20.00

(по предварительной записи можем задержаться либо прийти раньше)

 

МЫ ЛЮБИМ СВОЮ РАБОТУ;)

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. Київ 16.04.2019 р.

ТОВ «Туристична франчайзингова мережа «Поїхали з нами» (Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул.

Старокиївська 10-Г), в особі директора Васьківський Юрій Анатолійович, що діє на підставі Статуту, іменоване

надалі «Турагент», що діє від імені та за дорученням Туроператорів на підставі агентських договорів, з однієї

Сторони, та Суб’єкт підприємницької діяльності ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна, іменований надалі

Турсубагент, з іншої Сторони,

уклали даний Договір про нижченаведене:

 1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ.

З метою уніфікації та скорочення тексту цього Договору використовується така термінологія:

«Договір» — даний Договір;

«Додатки» — належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою

додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

«Турист» — особа, яка здійснює або має намір здійснити подорож до іншої країни з не забороненою законом країни

перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із

зобов’язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;

«Туроператори» — юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є

організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також

посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали

ліцензію на туроператорську діяльність, з котрими Турагент уклав агентські договори на реалізацію туристичних

послуг;

«Договір на туристичне обслуговування» — договір, за яким Туроператор зобов’язується забезпечити надання за

замовленням іншої сторони (Туриста або юридичної особи-замовника) комплексу туристичних послуг (надалі по

тексту — туристичний продукт або Турпродукт)

«Ваучер» — документ, визначеної Туроператором форми, який надає право Туристу на розміщення в зазначеному

готелі з певним типом харчування та типом номера у визначений строк. Ваучером також може надаватись право

Туристу на користування трансфером. На Ваучер не розповсюджується ст. 23 Закону України «Про туризм»;

«Заявка Турсубагента» — безвідклична оферта Туриста або юридичної особи-замовника туристичних послуг,

направлена Турсубагентом Турагенту, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування

на умовах зазначених в Заявці Турсубагента та в Додатку № 1 до Договору (Договір на туристичне обслуговування).

Заявкою Турсубагента є також безвідклична оферта самого Турсубагента направлена Турагенту, в якій міститься

пропозиція укласти договір на організацію рекламного туру на умовах, визначених в такій Заявці Турсубагента та в

проформі такого договору, що містіться на сайті відповідного Туроператора.

Подання Турсубагентом Турагенту або Туроператору Заявки Турсубагента означає згоду Турсубагента на його

поручительство перед Турагентом за відшкодування збитків, яких може зазнати Турагент або Туроператор внаслідок

відкликання оферти Туристом або юридичною особою-замовником туристичних послуг після її отримання

Туроператором через Турагента.

Заявка Турсубагента подається Туроператору Турсубагентом через Турагента шляхом on-line бронювання в

електронному вигляді, або подається Турагенту в письмовій формі засобами електронного чи факсимільного зв’язку.

«Спеціальний Турпродукт» — Турпродукт, який надається Туроператором ТОВ «ТЕЗ ТУР», до складу якого

входить авіаперевезення Туриста з вильотом з аеропорту м. Дніпропетровськ.

«Підтвердження заявки» — акцепт Туроператора на Заявку Турсубагента, або на Заявку Турагента, отриману від

Турсубагента, який надсилається через систему on-line бронювання Турсубагенту, або надсилається Турсубагенту

через Турагента в письмовій формі засобами електронного чи факсимільного зв’язку . Підтвердженням заявки є

також рахунок Турагента, виставлений ним Турсубагенту (або Туристу) для оплати замовленого Туристом або

юридичною особою-замовником туристичних послуг Турпродукта, або замовленого Турсубагентом рекламного

туру.

«Ануляція» — а) відкликання за ініціативою Турсубагента (Туриста, юридичної особи-замовника туристичних

послуг) Заявки Турсубагента; б) заява Турсубагента (Туриста, юридичної особи-замовника туристичних послуг) про

розірвання Договору на туристичне обслуговування або про його зміну; в) відмова Туроператора від надання

замовленого та/чи придбаного Турпродукта у випадках, визначених у Договорі. Ануляція передбачена підпунктами

а) і б) проводиться шляхом надіслання Турсубагентом Турагенту письмового повідомлення засобами поштового,

електронного чи факсимільного зв’язку.

«Зміна заявки Турсубагента» — Ануляція попередньої Заявки Турсубагента та подання нової Заявки Турсубагента,

що має відмінність від раніше поданої.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. За цим Договором Турсубагент зобов’язується за винагороду надати послуги Турагенту з реалізації

Турпродукту, сформованого Туроператорами, шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені

Туроператорів, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання відповідними

Туроператорами Турпродукту Туристу(ам). За цим Договором Турсубагент також має право за винагороду надавати

послуги Турагенту з реалізації споживачам інших товарів і послуг (авіаквитки, бронювання готелів тощо) від імені і

за рахунок фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб, з якими Турагент уклав відповідні агентські

договори.

2.2. Відносини, що виникають з Договору не є монопольними агентськими відносинами.

2.3. На підставі даного Договору Турсубагент представляє Туроператорів, а також інших фізичних осіб –

підприємців та юридичних осіб, з якими Турагент уклав відповідні агентські договори. Даний договір є достатньою

формою підтвердження повноважень Турсубагента та не вимагає додаткових письмових документів для

підтвердження повноважень Турсубагента.

2.4. Турагент погоджується, що Турсубагент може також надавати Туристам супутні послуги від власного імені

та на власний розсуд, зокрема, послуги бронювання, консультаційні, інформаційні та інші, дозволені законом

послуг. Умови надання та ціна таких супутніх послуг мають бути погоджені Туристом та Турсубагентом в

укладеному договорі.

2.5. Сторони домовились, що перелік Туроператорів, від імені та в інтересах яких уповноважений Турагент, має

бути надісланий Турсубагенту на його електронну пошту. Усі подальші зміни в переліку таких Туроператорів,

надіслані на електронну пошту Турсубагента, мають юридичну силу та прирівняні до оригіналу, і дозволяють таким

чином Турсубагенту почати (або припинити) діяти від імені та в інтересах того чи іншого Туроператора з цього

переліку. У разі неможливості ознайомлення з переліком Туроператорів, надісланим через електронну пошту,

Сторони домовились про належність такої інформації з інших джерел засобів зв’язку (телефон, смс-повідомлення,

розміщення переліку Туроператорів на інтернет-сайті Турагента, про який Турагент в будь-який, зручний для

Турсубагента спосіб, повідомляє Турсубагента, або іншими засобами зв’язку).

2.6. Керуючись частиною третьою статті 631 Цивільного кодексу України сторони дійшли згоди, що положення

цього Договору застосовуються (поширюються) до відносин між ними, які виникли до його укладення. А саме

надані у період з 11.03.2019 року Турсубагентом послуги Турагенту з реалізації Турпродукту, сформованого

Туроператорами, шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені Туроператорів (але не

виключно), підтверджених Актами.

2.7. Сторони погоджуються із тим, що послуги передбачені у п. 2.6 вважаються такими, що були надані до

укладення цього Договору, а саме з у період з 11.03.2019 року до моменту укладення його укладення, та на умовах (у

т.ч. за ціною) цього Договору за наявності Актів про вчинення таких дій у письмовій або електронній формі,

передбачених та врегульованих пунктом 5.1 цього Договору.

2.8. Сторони домовилися укласти цей Договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

3.1. На підставі Договору Турсубагент укладає Договори на туристичне обслуговування від імені Туроператора

у формі, встановленій Турагентом (Додаток № 1 до Договору). При укладенні Договору на туристичне

обслуговування з юридичною особою-замовником туристичних послуг Турсубагент погоджує з Турагентом форму

такого договору. Договори на туристичне обслуговування можуть укладатися з Туристами в електронній формі за

умови їх підписання одноразовим ідентифікатором в порядку ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію».

3.2. Турсубагент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений Турагентом. Укладення

Турсубагентом власних субагентських договорів заборонено.

3.3. Для забезпечення реалізації повноважень Турсубагента Турагент зобов’язаний:

3.3.1. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турсубагенту при виникненні в нього

ускладнень при підготовці і укладенні Договорів на туристичне обслуговування.

3.3.2. Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турсубагента про зміни у порядку

обслуговування і перевезення Туроператором Туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіаквитки

авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни на Турпродукт чи його частину, а також надавати іншу необхідну для

виконання Договору інформацію.

У випадку зміни Туроператором програми поїздки, Турагент інформує про це Турсубагента по електронній

пошті або факсимільним зв’язком, про що Турсубагент повинен повідомити Туриста або юридичну особу-

замовника туристичних послуг. Якщо Турсубагент не передає відповідну інформацію Туристу або юридичній

особі-замовнику туристичних послуг, то Турсубагент несе відповідальність за претензії, що виникли в результаті

цього зі сторони Туриста або юридичної особи-замовника туристичних послуг.

3.3.3. В залежності від складу Туристичного продукту оформляти або надавати можливість Турсубагенту

самостійно оформити з використанням системи on-line бронювання Туроператора проїзні документи, страхові

іваполіси, Ваучери, та інші документи, що дають право на отримання Туристом заброньованих туристичних

послуг.

У випадку оформлення таких документів Туроператором, їх передача здійснюється в офісі Туроператора

представнику Турсубагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку туру. Відсутність у представника Турсубагента

належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів надає право Туроператору відмовити

у видачі таких документів.

Вручення документів безпосередньо Туристу або представнику юридичної особи-замовника туристичних послуг

може здійснюватися в аеропорту вильоту представником Туроператора.

Неповна чи несвоєчасна оплата Турсубагентом (Туристом або юридичною особою-замовником туристичних

послуг) Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів.

3.3.4. Здійснювати бронювання у Туроператора усіх видів послуг, що входять у Заявку Турсубагента, за

наявності у Турагента можливості для цього. При цьому Турсубагент повинен виконати зобов’язання,

передбачене в п.п. 3.4.10 Договору.

3.3.5. У випадку, якщо Туроператор не може підтвердити одну або кілька послуг, що входять до складу

Заявки Турсубагента, проінформувати про це Турсубагента. Турагент може встановити строк не більше трьох

годин на зміну Турсубагентом непідтвердженої послуги (послуг).

У випадку ненадходження від Турсубагента через Турагента змін щодо непідтверджених Туроператором

туристичних послуг (послуг), Туроператор залишає за собою право Анулювати замовлення Турсубагента без

повідомлення і без застосування штрафних санкцій.

3.3.6. На підставі бронювання послуг, про яке Турсубагенту Туроператор або Турагент повідомляє

шляхом надіслання Підтвердження Заявки, надати Турсубагенту рахунок на оплату вартості Турпродукта після

отримання рахунку від відповідного Туроператора.

3.4. При укладанні Договорів на туристичне обслуговування Турсубагент зобов’язаний:

3.4.1. До укладення Договору на туристичне обслуговування надати Туристу або юридичній особі-

замовнику туристичних послуг інформацію, визначену ч.4 ст. 19-1 Закону України «Про туризм» та Договору, а

також пояснити значення зробленої Туристом чи юридичною особою-замовником туристичних послуг оферти

Туроператору.

3.4.2. Зазначати в Договорах на туристичне обслуговування наступні істотні умови:

1) строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення

туристичного обслуговування;

2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію, а також дату,

час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);

3) готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорію, а також відомості про

підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строк і порядок оплати готельного

обслуговування;

4) види і способи забезпечення харчування;

5) мінімальну кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв’язку з цим триденний строк інформування

Туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;

6) програму туристичного обслуговування;

7) види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту;

8) інших суб’єктів туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги,

включені до туристичного продукту;

9) страховика, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування Туристів за бажанням Туриста, інших

ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг;

10) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

11) вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;

12) форму розрахунку.

3.4.3. Перевіряти у Туристів наявність та правильність оформлення необхідних паспортних, візових та

інших документів на в’їзд і виїзд. Турсубагент повинен відмовити Туристу (або юридичній особі-замовнику

туристичних послуг) в укладенні Договору на туристичне обслуговування якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим від строку

перебування Туриста у цій країні, або меншим від строку, визначеного компетентними органами цієї країни;

б) строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим семи днів;

в) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

г) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є

меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;

д) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

— відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби

самостійного виїзду неповнолітнього за кордон;

— не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти

батьків чи одного з батьків (законних представників);

— не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до

18 років;

— при виїзді за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, відсутня нотаріально посвідчена згода

батьків (усиновлювачів), піклувальників та відсутній їхній супровід або супровід осіб, які уповноважені ними;

— відсутні необхідні документи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995р. № 57 «Про

затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»

3.4.4. Забезпечити страхування Туристів молодших 1 (одного) року та старших 75 (сімдесят п’ять) років,

або запропонувати таким Туристам самостійно укласти договори медичного страхування та страхування від

нещасного випадку на час перебування у турі.

3.4.5. Приймати від Туриста або юридичної особи-замовника туристичних послуг плату за Турпродукт

шляхом безготівкового розрахунку або готівкою, якщо Договором на туристичне обслуговування Турист або

юридична особа-замовник повинен оплатити туристичні послуги Турсубагенту.

3.4.6. У межах своїх зобов’язань вести звітність у формі та в строки, що визначені Договором.

3.4.7. У випадку звернення Туриста до Турсубагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати

про це Турагента протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попереджати

Туристів про те, що до претензії має додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником

організації, що надавала послуги Туристу, та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні

перебування.

3.4.8. Оформляти з використанням системи on-line бронювання за наявності такої можливості або

отримувати від Турагента та передавати Туристу або представнику юридичної особи-замовника туристичних

послуг проїзні документи на чартерні авіарейси, страхові поліси, Ваучери та інші документи, що дають право на

отримання Туристом заброньованих туристичних послуг. Оформлення Турсубагентом зазначених документів є

обов’язковим. Система on-line бронювання окремих Туроператорів забезпечує роздрукування документів у

визначені Туроператором періоди за умови повної оплати Турсубагентом (Туристом, юридичною особою-

замовником туристичних послуг) вартості Турпродукту.

3.4.9. Здійснювати за погодженням з Турагентом діяльність із просування та реалізації Туристам або

юридичним особам-замовникам туристичних послуг Турпродукта, який наданий Туроператором, згідно із прайс-

листами Туроператора на умовах повної відповідальності (в тому числі у вигляді відшкодування у повному

розмірі) Турсубагента перед Турагентом.

3.4.10. Негайно у письмовій формі сповіщати Турагента про зміни в Заявці Турсубагента чи відмову від

неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

3.4.11. Вчасно надавати Турагенту всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта, зокрема,

списки Туристів із зазначенням прізвища, імені (в латинській транскрипції), громадянства, дат перебування в

країні, до якої подорожує Турист, вибраного Туристом готелю та розміщення в номерах, номер закордонного

паспорта, строк його дії та орган, який видав закордонний паспорт, рік і дату народження Туриста, номер

телефону Туриста.

3.4.12. При укладенні Договору на туристичне обслуговування з Туристом, який має особливі потреби

(інвалід або інша особа, яка бажає отримати додаткове обслуговування в аеропортах вильоту/прильоту),

Турсубагент зобов’язаний:

а) внести відповідну примітку в Заявку Турсубагента і за дві доби до вильоту рейсу направити Турагенту

відповідне повідомлення електронною поштою на адресу: zayavka@poehalisnami.com;

б) отримати від такого Туриста кошти для сплати Турагенту вартості обслуговування в аеропортах

вильоту/прильоту відповідно до виставленого Турагентом рахунку.

3.4.13. У випадку порушення зазначеного в п. 3.4.12 обов’язку Турсубагент оплачує Турагенту вартість

послуг, які були надані пасажиру-інваліду в аеропортах вильоту/прильоту на підставі рахунків, виставлених

авіакомпанією. На вимогу Турсубагента Турагент повинен надати підтвердження вартості цих послуг.

3.4.14. При Ануляції або Зміні заявки Турсубагента повернути Турагенту для подальшої передачі останнім

Туроператору невикористаний Ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на

отримання туристичних послуг. У разі неповернення вказаних документів, нові документи на ім’я того самого

Туриста Турсубагенту не видаються.

3.4.15. Після укладення Договору на туристичне обслуговування надавати Турагенту послуги з доведення

до Туристів (юридичних осіб-замовників туристичних послуг) інформації, яка стосується замовленого

Турпродукту, приймати від Туриста претензії, побажання тощо і направляти їх Турагенту для подальшої передачі

їх останнім Туроператору. При Ануляції або Зміні заявки Турсубагента, оформити відповідні зміни в Договір на

туристичне обслуговування відповідно до положень ст. 654 Цивільного кодексу України та провести розрахунки

з Турагентом, викликані Ануляцією або Зміною заявки Турсубагента, а також виконувати інші дії, визначені

Договором.

3.4.16. Забезпечити явку особи, (або надання паспорту особи) яка скористалася придбаним за

посередництва Турсубагента Турпродуктом, до представництва держави, яке надало такій особі туристичну візу з

умовою явки до такого представництва упродовж 15 днів з моменту повернення особи в Україну.

3.4.17. Діяти виключно в межах повноважень, обумовлених Договором.

 1. ОПЛАТА ТУРПРОДУКТУ.

4.1. Ціна реалізації Турсубагентом Турпродукту для громадян України визначається шляхом множення

прайсової вартості Турпродукту Туроператора на комерційний курс долара США або євро (в залежності від валюти,

зазначеної в прайс-листах Туроператора) до української гривні на дату виставлення рахунку. Комерційний курс

встановлюється Туроператором і зазначається на його офіційному сайті. В прайс-листах, що надаються

Турсубагенту, Туроператор вказує ціну Турпродукту в доларах США або в євро. Турсубагент не має права

реалізовувати Турпродукт за ціною відмінною від ціни, встановленої Туроператором.

Ціна Турпродукту для іноземних громадян може визначатись іншим способом. У разі укладення Турсубагентом

Договору на туристичне обслуговування з іноземним громадянином, Турсубагент повинен з’ясувати ціну

Турпродукту у Туроператора.

4.2. Усі види платежів між Турсубагентом і Турагентом по Договору провадяться у безготівковій формі

виключно в гривнях.

4.3. Турсубагент здійснює перерахування Турагенту в повному обсязі грошових коштів, наданих Туристом або

юридичною особою-замовником Турсубагенту в оплату вартості Турпродукту, згідно виставленого Турагентом

рахунку, протягом двох банківських днів з моменту отримання Турсубагентом рахунку. Оплата повинна бути

підтверджена надходженням грошових коштів на поточний рахунок Турагента. У призначенні платежу Турсубагент

вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата. Договором на туристичне обслуговування

може передбачатися оплата Турпродукту або Спеціального Турпродукту Турагенту безпосередньо самим

Туристом або юридичною особою-замовником.

У випадку одержання Турсубагентом рахунку за один, два чи три банківські дні до початку подорожі, строк оплати

також становить два банківські дні, але при цьому Турсубагент повинен підтвердити своє зобов’язання (про сплату

вартості Турпродукту протягом двох банківських днів) Гарантійним листом.

4.4. У разі несплати Туристом безпосередньо Турагенту або через Турсубагента вартості Турпродукту через

відмову Туриста від виконання Договору на туристичне обслуговування до початку подорожі, Турсубагент повинен

сплатити Турагенту штраф у розмірах, які зазначені в пунктах 4.2-4.3 Додатку № 1 до Договору.

4.5. Кошти, отримані Турсубагентом від реалізації Турпродукту та інших товарів і послуг, не є власністю

Турсубагента, а є транзитними коштами (за винятком плати за інформаційно-консультаційні послуги, передбаченої

п. 5.3 даного Договору), які належать та будуть перераховані Турагентом Туроператору або іншим фізичним особам

– підприємцям та юридичним особам, з якими Турагент уклав відповідні агентські договори, і ввірені йому на

тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Турагентом.

4.6. Турсубагент гарантує виконання (є поручителем) всіх грошових зобов’язань Туриста перед Турагентом, що

виникають у Туриста за Договором на туристичне обслуговування.

 1. АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА.

5.1. За виконання зобов’язань за Договором в тому числі з гарантування виконання Туристом зобов’язань за

Договором на туристичне обслуговування Турсубагент одержує агентську винагороду у розмірі 5 (п’ять) гривень

(без ПДВ) за кожний реалізований Турпродукт. Агентська винагорода перераховується на розрахунковий

рахунок Турсубагента після повної оплати Турагенту Турсубагентом (Туристом) вартості Турпродукта,

зазначеної у виставленому рахунку. Перерахування Турагентом Турсубагенту агентської винагороди

здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту отримання Турагентом підписаних Турсубагентом

оригіналів Акту до даного Договору за звітний квартал, у якому був повністю оплачений Турпродукт.

За реалізацію Спеціального Турпродукта Турагент перераховує агентську винагороду на розрахунковий

рахунок Турсубагента після повної оплати Турагенту Турсубагентом (Туристом) вартості Спеціального

Турпродукта, визначеної у відповідності до п. 4.1 Договору. Перерахування Турагентом Турсубагенту агентської

винагороди здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту отримання Турагентом підписаних

Турсубагентом оригіналів Акту до даного Договору за звітний квартал, у якому був повністю оплачений

Спеціальний Турпродукт. Акт вважається підписаним сторонами, якщо жодна із сторін до 15 числа місяця,

наступного за звітним кварталом, не заявила заперечень. За реалізацію Спеціального Турпродукта Турсубагент

отримує агентську винагороду в розмірі, який визначається за формулою:

ВС = АВ – 2%, де ВС – агентська винагорода Турсубагента у відсотках від прайсової вартості реалізованого

Турсубагентом Спеціального Турпродукту;

АВ – агентська винагорода Турагента у відсотках від прайсової вартості реалізованого Турсубагентом

Спеціального Турпродукту;

Винагорода Турсубагента сплачується йому за рахунок Турагента.

Розміри агентської винагороди Турсубагента можуть бути змінені Турагентом, про що Турагент належним чином

повідомляє Турсубагента

5.2. У разі відмови Туриста від Договору на туристичне обслуговування агентська винагорода Турсубагенту за

даним Турпродуктом не виплачується.

5.3. Турсубагент може отримувати від Туриста плату за інформаційно-консультаційні послуги з підбору та

бронюванню Турпродукту Туроператора. Інформаційно-консультаційні послуги з підбору та бронюванню

Турпродукту Туроператора Турсубагент надає від свого імені.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Турсубагент має право:

6.1.1. За згодою Турагента проводити заходи рекламного та консультаційного характеру, що сприяють

укладенню Турсубагентом Договорів на туристичне обслуговування. Використання Турсубагентом знаку для

товарів і послуг Туроператорів можливе лише за погодженням з Турагентом.

6.1.2. На отримання повної інформації про взаєморозрахунки Сторін, які здійснюються на виконання

Договору та іншої інформації, необхідної для виконання Договору.

6.2. Турагент має право:

6.2.1. Зменшити або збільшити повноваження Турсубагента, що оформляється у вигляді Додатку до

Договору.

6.2.2. Здійснювати перевірку документів, пов’язаних з укладенням Турсубагентом конкретних

Договорів на туристичне обслуговування.

6.2.3. Здійснювати перевірку зберігання документів Туристів (проїзних документів, страхових полісів,

Ваучерів), отриманих від Туроператора або Турагента, з метою передачі їх Туристу чи юридичній особі-

замовнику туристичних послуг.

6.3. Турсубагент зобов’язаний:

6.3.1. Надавати допомогу Турагенту при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред’явлення

Туристом чи юридичною особою-замовником туристичних послуг претензії.

6.3.2. У випадку зміни реквізитів Турсубагента (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси

Турсубагента, дані уповноваженої особи, номер телефону/факсу, електронна адреса, та інші реквізити),

Турсубагент зобов’язаний в день, коли сталися ці зміни інформувати про них Турагента по електронній пошті з

наступним надісланням Турагенту підтверджуючих документів.

6.3.3. За день до початку туру уточнити час вильоту літака у відповідного Туроператора і при його зміні

довести належним чином інформацію до Туриста чи юридичної особи-замовника туристичних послуг.

6.3.4. Не пізніше трьох днів з моменту отримання від Турагента двох екземплярів Акту до Договору

надіслати підписаний Турсубагентом один екземпляр цього акту на адресу Турагента. У випадку

ненадходження на адресу Турагента підписаного Акту до субагентського договору, Турагент залишає за собою

право достроково розірвати Договір.

6.3.5. При відмові Туриста здійснити заплановану подорож/тур, незалежно від причин, якщо для

здійснення подорожі/туру Туристу було відкрито візу консульською установою, зібрати та надати Турагенту

паспорти таких туристів для передачі в консульські установи з метою ануляції віз, в термін не більший ніж

протягом 5-ти робочих днів з моменту, коли Турсубагенту стало відомо про відмову туриста від подорожі, або з

першого дня подорожі/туру, якими турист не скористався.

6.3.6. Щоденно перевіряти електронну поштову скриньку в домені «poehalisnami.com», яку було надано

Турсубагенту Турагентом, та на яку Турагент надсилає інформацію, що стосується виконання Договору

(підтвердження або відмова у підтвердженні Заявки на бронювання туру, зміни у Заявці, зміни в розкладі авіа-,

автобусних рейсів, та іншу інформацію). У разі відсутності виставленого Турагентом рахунку-фактури на

Підтверджену заявку повідомити про це Турагента.

6.3.7. Протягом визначеного законодавством строку зберігати укладені Договори на туристичне

обслуговування та інші документи, пов’язані з укладенням та виконанням цих договорів.

6.4. Турагент зобов’язаний:

6.4.1. Своєчасно та якісно виконувати свої обов’язки за Договором;

6.4.2. Надавати Турсубагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки Сторін за певний

період дії Договору станом на перше число конкретного місяця.

6.4.3. У випадку зміни реквізитів Турагента (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси

Турагента, дані уповноваженої особи), Турагент зобов’язаний у термін до кінця місяця, у якому стались ці зміни,

інформувати про них Турсубагента. У випадку зміни електронної адреси, номерів телефонів/факсів Турагент

зобов’язаний негайно повідомити Турсубагента про ці зміни.

6.4.4. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за Договором, за

винятком настання випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов’язань за Договором однією із

Сторін, Сторона, що порушила свої зобов’язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства

України та умов Договору.

7.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за Договором розуміється:

7.2.1. Для Турсубагента:

— надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу

(Туристам);

— надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;

— несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Турагента;

— ненадання Туристам або юридичній особі-замовнику туристичних послуг інформації про загальні правила

продажу Турпродукту Туроператора, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі, включаючи інформацію,

зазначену в пп. 3.4.1 та 3.4.2 Договору;

— неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних, візових та інших документів у Туристів

відповідно до пп. 3.4.3 Договору, інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

7.2.2. При не перерахуванні Турагенту коштів, наданих Туристом Турсубагенту в оплату вартості

Турпродукту, в повному обсязі та в строки, зазначені в п. 4.3. Договору, Турсубагент зобов’язаний сплатити

Турагенту штраф у розмірі 100% (сто) відсотків від вартості Турпродукту.

7.2.3. У випадку прострочення зобов’язання по оплаті Турпродукта, Турсубагент зобов’язаний

перерахувати Турагенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен

день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання. Сплата

Турсубагентом штрафу відповідно до п. 7.2.2 Договору не звільняє Турсубагента від обов’язку сплатити пеню за

дні прострочки платежу, які пройшли до дати Ануляції Турагентом туру. Нарахування пені не припиняється

через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано, а продовжується до повного перерахування

Турсубагентом вартості Турпродукту.

7.2.4. У випадку одночасного настання таких обставин:

— відсутність Ануляції;

— відсутність оплати Турсубагентом Турпродукта;

— неявка туриста на рейс,

на Турсубагента накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта.

7.2.5. Турсубагент несе повну відповідальність за перевірку, наявність і правильність оформлення у

Туриста необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору або

Турагенту збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора або Турагента у

зв’язку з їхньою відсутністю чи з неправильним оформленням.

7.2.6. За цим Договором всі витрати та збитки, які можуть виникнути у Туроператора та/або Турагента

внаслідок невиконання та/або неналежного виконання Турсубагентом своїх обов’язків за цим Договором, або

порушенням умов цього Договору стягуються з Турсубагента у повній сумі не обмежуючись штрафними

санкціями. Штрафи сплачуються Турсубагентом на підставі рахунку, виставленого Турагентом. Стягнення

штрафних санкцій є правом, а не обов’язком Турагента. В разі невиконання та/або неналежного виконання умов

Договору на туристичне обслуговування, яке сталось внаслідок невиконання та/або неналежного виконання

Турсубагентом своїх обов’язків згідно цього Договору, відповідальність перед Туристом в повному обсязі несе

Турсубагент.

7.2.7. Турсубагент несе повну відповідальність за укладення (при необхідності зміну/розірвання)

Договору на туристичне обслуговування у формі, встановленій Турагентом (Додаток № 1 до Договору), в розмірі

завданих Турагенту збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Турагента у зв’язку з не

укладенням зазначеного договору у формі, встановленій Турагентом (в тому числі штрафи та/або пеню від

Туроператора). Крім того Турагент залишає за собою право стягнути з Турсубагента штраф у розмірі 10 (Десять)

відсотків від вартості Турпродукту, який був реалізований за Договором на туристичне обслуговування, що

укладений у іншій формі ніж визначена Турагентом (Додаток №1 до Договору).

7.2.8. За перевиписку Туроператором з вини Турсубагента авіаквитків на регулярні рейси Турсубагент

сплачує Турагенту штраф в розмірі, визначеному у тарифах авіаперевізника. За перевиписку Туроператором з

вини Турсубагента авіаквитків на чартерні рейси Турсубагент сплачує Турагенту штраф в розмірі, визначеному у

тарифах відповідного Туроператора, але не менше ніж еквівалент 25 доларів США.

7.2.9. Турсубагент виступає поручителем щодо виконання зобов’язань Туристом, тобто гарантує

Турагенту виконання Туристом всіх грошових зобов’язань, включаючи сплату штрафних санкцій, за договорами

на туристичне обслуговування, несе солідарну відповідальність з Туристом та/або юридичною особою-

замовником туристичних послуг за збитки, завдані (або які можуть бути завдані) Турагенту внаслідок

відкликання Туристом та/або юридичною особою-замовником туристичних послуг чи самим Турсубагентом,

вказаних у Заявці Турсубагента, після її отримання Турагентом, або внаслідок відмови Туриста або юридичної

особи-замовника туристичних послуг від виконання Договору на туристичне обслуговування. У випадку відмови

Туриста чи Турагента від Договору на туристичне обслуговування або його виконання, а також при зміні Заявки

Турсубагент повинен оплатити Турагенту фактично понесені Турагентом витрати за послуги, надані до

письмової відмови. В разі, якщо цим Договором не передбачено інше, розмір фактично понесених Турагентом

витрат, які повинен сплатити Турагенту Турсубагент, становить:

— при відмові від Договору на туристичне обслуговування або його виконання більше ніж за 21 день до

початку туру – 20 відсотків вартості туристичних послуг*;

— при відмові від Договору на туристичне обслуговування або його виконання від 21 до 15 днів до початку

туру – 25 відсотків вартості туристичних послуг*;

— при відмові від Договору на туристичне обслуговування або його виконання від 14 до 8 днів до початку

туру – 50 відсотків вартості туристичних послуг*;

— при відмові від Договору на туристичне обслуговування або його виконання від 7 до 1 дня до початку туру

або в разі неявки на рейс – 100 відсотків вартості туристичних послуг*.

* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси, а також на

автобусні та залізничні рейси. Турсубагент сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні та

регулярні авіарейси, автобусні та залізничні рейси відповідно до умов тарифу, що застосовується

ТУРОПЕРАТОРОМ або перевізником.

При відмові Туриста або Турсубагента від виконання о Договору про надання туристичних послуг за яким

подорож починається у період Новорічних та Різдвяних свят (з 20 грудня відповідного року по 10 січня

наступного), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня відповідного року) у періоди виставок, ярмарок,

або у період проведення на території країни подорожі, релігійних, етнічних, національних свят, спортивних

змагань та інших заходів, що характеризується підвищеним попитом на туристичні послуги у такій країні в цей

період, з Турсубагента стягується на користь Турагента витрати останнього за послуги, надані до цієї відмови, в

розмірі 100 відсотків вартості туристичних послуг, включаючи вартість квитків на чартерні та регулярні

авіарейси, автобусні рейси та поїзди.

* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси, а також на

автобусні та залізничні рейси. Турсубагент сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні та

регулярні авіарейси, автобусні та залізничні рейси відповідно до умов тарифу, що застосовується

ТУРОПЕРАТОРОМ або перевізником.

Не заселення Туриста в номер готелю в дату, вказану в Заявці Турсубагента, на яку Туроператором надано

Підтвердження заявки, з причин, що не залежать від дій Туроператора, Турагента та/або готелю, вважається

Ануляцією туристичних послуг.

В разі, якщо розмір фактично понесених Турагентом витрат, буде більшим, ніж той, що зазначений в цьому

пункті, то Турагент зобов’язаний надати документальне підтвердження цих витрат Турагентом і Туроператором,

а Турсубагент зобов’язаний сплатити їх Турагенту в повному обсязі.

7.2.10. Турсубагент несе повну відповідальність перед Турагентом за відмову туриста здійснити

заплановану подорож/тур, незалежно від причин, якщо для здійснення подорожі/туру туристу було відкрито візу

консульською установою для здійснення подорожі/туру, та подальшого не пред’явлення Турагенту паспортів

таких туристів для передачі в консульські установи з метою ануляції віз, в термін не більший ніж протягом 5-ти

робочих днів з моменту, коли Турсубагенту стало відомо про відмову туриста від подорожі, або з першого дня

подорожі/туру, якими турист не скористався. При цьому Турсубагент зобов’язаний сплатити Турагенту будь-які

витрати та збитки, які можуть виникнути у Турагента та/або Туроператора через отримання віз зазначеними

туристами, в тому числі внаслідок відмови консульської установи в прийнятті документів Турагента та/або

Туроператора для оформлення віз іншим туристам, а також сплатити Турагенту штраф: в розмірі 50% від

вартості туру/подорожі, які були замовлені через Турагента та для яких турист отримав відповідні візи, але в

будь-якому випадку не менше ніж 10 000,00 (десять тисяч) гривень за кожного туриста.

7.2.11. Турсубагент несе відповідальність за зберігання документів Туриста з моменту їх отримання від

Туриста та до моменту передачі Турагенту та/або Туроператору, та з моменту їх отримання від Турагента та/або

Туроператора, до моменту передачі документів Туристу.

7.3. Для Турагента:

— ненадання або несвоєчасне надання інформації, яку Турсубагент не мав можливості отримати у відповідного

Туроператора, та яка є необхідною для належного виконання даного Договору;

— інше невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

 1. РЕКЛАМАЦІЇ (ПРЕТЕНЗІЇ).

8.1. У разі звернення Туриста чи юридичної особи-замовника туристичних послуг з претензією Турсубагент

повинен прийняти її у належному письмовому вигляді і невідкладно направити із супровідним листом та копією

Договору на туристичне обслуговування Турагенту. Претензія повинна містити: прізвище, ім’я та по-батькові

Туриста (найменування юридичної особи-замовника туристичних послуг), період і місце його перебування, номер

Заявки Турсубагента а також супроводжуватися актом, складеним Туристом (юридичною особою-замовником

туристичних послуг) і уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу (юридичній особі-

замовнику туристичних послуг) та завіреним підписом представника приймаючої сторони в країні перебування.

Претензії повинні бути направлені Турагенту не пізніше 10 днів із дня закінчення Туру для забезпечення своєчасної

передачі претензії Турагентом Туроператору. Разом з претензією Турагенту надається копія Договору на туристичне

обслуговування та інші документи, що мають відношення до інциденту.

8.2. Турагент направляє отримані від Турсубагента рекламації Туроператору для розгляду. Туроператор

розглядає отримані рекламації і надає відповідь в межах строків, визначених Законом України «Про звернення

громадян», після чого передає відповідь Турагенту. Отримані від Турагента (або безпосередньо від Туроператора)

відповіді Туроператора Турсубагент зобов’язаний передати Туристам чи юридичним особам-замовникам

туристичних послуг, які звернулися з рекламацією.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов’язань, передбачених Договором,

при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

— Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

— Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;

— Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного

Договору;

— Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

— Законні чи незаконні дії органів державної влади.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-

мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії

даних обставин.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з Договору чи в зв’язку з ним, будуть, по можливості,

вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. За Договором заходи досудового врегулювання спорів не

застосовуються. При неможливості вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд у господарський суд.

 1. ON-LINE БРОНЮВАННЯ

11.1. Система On-line бронювання являє собою резервування туристичних послуг, що надаються Туроператором

за допомогою Інтернет. Система On-line бронювання представлена на офіційних сайтах Туроператорів.

11.2. Для повного використання системи On-line бронювання, у тому числі і для безпосереднього бронювання

туристичних послуг, Турагент за замовленням Турсубагента надає йому пароль і логін відповідних Туроператорів,

що є конфіденційними і не підлягають розголошенню. Турсубагент несе повну фінансову відповідальність перед

Турагентом відповідно до Договору за Заявки, оформлені за допомогою системи On-line бронювання.

11.3. Всі замовлення на бронювання, відправлені від імені Турсубагента за допомогою системи On-line

бронювання, мають силу замовлень, оформлених письмово з усіма наслідками, передбаченими умовами Договору.

11.4. Турагент надає Турсубагенту інформаційну підтримку, яка включає в себе навчання і тренінги по

використанню і роботі із системами On-line бронювання Туроператорів, надання доступу до цінових пропозицій

Туроператорів, а також до переліку заброньованих послуг.

11.5. Оформлення Заявок Турсубагента за допомогою системи On-line бронювання Туроператорів, для яких

Турсубагенту Турагентом були надані логіни і паролі, є обов’язковим. Заявка Турсубагента Турагенту за допомогою

інших електронних або факсимільних засобів застосовуватися лише у виключних випадках за погодженням з

Турагентом.

11.6. Турсубагент гарантує, що система On-line бронювання Туроператорів не буде використовуватися

неналежним чином, а також, що вона буде експлуатуватися лише співробітниками, компетентними в питаннях

експлуатації цієї системи і тими, що мають доступ до неї.

11.7. Турсубагент зобов’язується вчасно інформувати Турагента про необхідність анулювання або зміни раніше

наданих логіну і паролю.

 1. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє протягом одного року. Якщо жодна зі Сторін

протягом 30 (тридцяти) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору не повідомить в письмовій або

електронній формі іншу Сторону про свій намір припинити дію Договору, строк його дії продовжується на

наступний календарний рік на попередніх умовах. Пролонгація строку дії Договору на зазначених умовах може бути

здійснена без обмеження кількості разів.

12.2. Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу будь-які документи, заяви або листи, що

передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку (шляхом надсилання електронною

поштою, або шляхом їх підписання з використанням електронного цифрового підпису).

12.3. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати Договір за умови відсутності невиконаних

взаємних зобов’язань, які виникли з Договору. Сторона-ініціатор розірвання Договору повинна письмово попередити

іншу Сторону про свій намір розірвати Договір у строк не менше 14 днів до дати розірвання Договору. З моменту

надіслання Турагентом такого попередження Турсубагенту припиняється прийом Заявок Турсубагента.

12.4. Підписанням даного договору Турсубагент, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних

даних», підтверджує і надає Турагенту (Туроператору) згоду на обробку його персональних даних та персональних

даних фізичних осіб Туристів для виконання Турагентом та Туроператором своїх зобов’язань перед Туристами та

Турсубагентом. Турсубагент засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані які були або будуть передані

Турагенту та Туроператору, були отримані та знаходяться у користуванні Турсубагента правомірно, відповідно до

вимог чинного законодавства України.

12.5. Турсубагент засвідчує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних

даних Турагенту та Туроператору для їх подальшої обробки з метою організації та надання Туроператором Туристу

будь-яких послуг, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам

у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором персональних

даних для обробки третім особам. Турсубагент зобов’язується відшкодувати Турагенту та Туроператору майнову

шкоду, яка виникла внаслідок порушення Турсубагентом зазначених гарантій.

12.6. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку

між Сторонами.

12.7. Будь-які зміни і доповнення Договору мають силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій або

електронній формі (шляхом надсилання електронною поштою між Сторонами, або шляхом їх підписання з

використанням електронного цифрового підпису) за підписами обох Сторін та оформлені Додатками до нього.

12.8. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про

наміри з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

12.9. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним,

регламентуються нормами чинного законодавства України.

12.10. Підписанням цього Договору Турсубагент підтверджує, що він має необхідні КВЕД для ведення

турагентської діяльності на території України.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Турагент: Турсубагент:

ТОВ «Туристична франчайзингова мережа «Поїхали

з нами»

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул.

Старокиївська 10-Г

Адреса для листування: 04116, м.Київ, вул.

Старокиївська 10-Г, корпус А, 2-й поверх

e-mail: oplata@poehalisnami.com

Телефон: (044) 393-41-98

Факс: (044) 393-41-98

Код ЄДРПОУ 38463656

п/р 26003053028560 в ЗАТ КБ «ПриватБанк», МФО

321842

Фінансове забезпечення цивільної відповідальності

перед туристами: Гарантія Г-190312-2 від 12.03.2019

р. видана ТОВ «Ізі Фінанс».

Підприємство є платником єдиного податку за

ставкою 5%

______________________________

(Директор Васьківський Юрій Анатолійович)

ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна

Код ЄДРПОУ: 3304107468

Фактична адреса: Харків, вул. Отакара Яроша, б.

27

Тел.: +38(096)645-86-31

Електронна пошта: kharkov13@poehalisnami.com

п/р 26007052243569 в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 351533

_______________________________

Додаток № 1

до Субагентського договору № 398 від 16.04.2019 року.

(Зразок договору на туристичне обслуговування)

ДОГОВІР № {________________}

на туристичне обслуговування

м. {___________} {____________}

{__________________________} (Ліцензія на туроператорську діяльність серії {___________________________},

видана Державною службою туризму і курортів України {_________________________} , який знаходиться за

адресою: {____________________}, тел. {________________}. Розмір фінансового забезпечення відповідальності

складає 20000 ЄВРО та підтверджується банківською Гарантією виконання зобов’язань №

{_____________________________} від {___________________________} року, яка видана

{___________________________}), надалі ТУРОПЕРАТОР, від імені, за рахунок та за дорученням якого на підставі

агентського договору діє {____________________________} (Місцезнаходження:

{_________________________________________}), в особі директора {_______________________}, що діє на

підставі статуту, надалі ТУРАГЕНТ, від імені, за рахунок та за дорученням якого на підставі субагентського

договору діє {_________________________}, надалі – ТУРСУБАГЕНТ, з одного боку та

{___________________}, надалі – ЗАМОВНИК, з іншого боку, керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України, ст. ст. 295-305

ГК України, ст. ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами, що регулюють відносини у

сфері туристичної діяльності і надання послуг, та відповідно до ч. 2 ст. 628 ЦК України уклали цей змішаний

Договір на туристичне обслуговування (надалі за текстом – «Договір») про наступне:

Визначення термінів:

Турагент (Турсубагент), Туроператор, Турпродукт, Турист — в даному договорі розуміються у значенні, викладеному

в Законі України «Про туризм». Далі по Договору термін «ТУРИСТ» означає всіх туристів, яким надаються

туристичні послуги за цим Договором, а які вказані в ЗАЯВЦІ.

Ваучер – форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування.

Візова підтримка — консультації та послуги з підготовки документів до посольства/консульства/міграційної служби

(не входить до складу турпродукту).

Заявка – Додаток № 1 до цього Договору, в якому зазначені туристичні послуги, та який через ТУРСУБАГЕНТА

(або ТУРАГЕНТА) направляється ТУРОПЕРАТОРУ для подальшого підтвердження (або непідтвердження) цих

туристичних послуг.

Вартість туристичних послуг (___ на сайті ТУРОПЕРАТОРА) – Вартість всіх туристичних послуг, які надає за цим

Договором ТУРОПЕРАТОР, та які зазначені ЗАМОВНИКОМ в ЗАЯВЦІ, а також інформаційно-консультаційні

послуги з бронювання та підбору туру які ЗАМОВНИКУ надає ТУРСУБАГЕНТ.

Транзитні кошти – грошові кошти, що сплачені ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або

ТУРАГЕНТА, які не є доходом та власністю ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА.

Підтвердження Заявки (акцепт) – підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ Заявки, про яке він інформує ЗАМОВНИКА

через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА, які в свою чергу отримують це підтвердження на сайті

ТУРОПЕРАТОРА, або електронними, факсимільними чи поштовими засобами зв’язку.

Ануляція туристичних послуг – зроблена ЗАМОВНИКОМ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА письмова

відмова від туристичних послуг (або їх частини) за цим Договором.

Зміна Заявки – ануляція попереднього Договору на туристичне обслуговування, та оформлення нового, що має

відмінність від раніше оформленого Договору на туристичне обслуговування.

Рекламація – це претензія, яка пред’являється ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або

ТУРАГЕНТА у зв’язку з невідповідністю якості наданих туристичних послуг умовам цього Договору.

Комерційний курс Туроператора – грошовий еквівалент в іноземній валюті до гривні України, що визначений

ТУРОПЕРАТОРОМ та оприлюднений на його сайті та застосовується ТУРОПЕРАТОРОМ при визначенні суми

сплати туристичного продукту, який належить ТУРОПЕРАТОРУ.

 1. Предмет Договору.

1.1.1. ТУРОПЕРАТОР відповідно до заявки, поданої ЗАМОВНИКОМ через ТУРСУБАГЕНТА та ТУРАГЕНТА

(надалі – ЗАЯВКА, Додаток № 1 до цього Договору), за плату зобов’язується забезпечити надання ЗАМОВНИКУ

та/або ТУРИСТАМ туристичні послуги (туристичний продукт, Турпродукт). До вартості туристичних послуг за

цим Договором також входять інформаційно-консультаційні послуги з бронювання та підбору туру, які

ТУРСУБАГЕНТ надає ЗАМОВНИКУ.

1.1.2. ЗАМОВНИК замовляє туристичне обслуговування ТУРИСТІВ вказаних в ЗАЯВЦІ, діючи від свого імені, а

також від імені всіх інших туристів, для яких замовляються туристичні послуги за цим Договором, маючи

належні повноваження для підписання цього Договору від їх імені. ЗАМОВНИК також виступає поручителем

щодо виконання зобов’язань Туристами згідно цього Договору.

1.2. ЗАЯВКА оформлюється Додатком №1 в 2-х примірниках та є невід’ємною частиною даного Договору.

 1. Обов’язки сторін.

2.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язується:

2.1.1. Надати ЗАМОВНИКУ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА інформацію, передбачену чинним

законодавством України.

2.1.2. Забезпечити бронювання та надання туристичних послуг відповідно до ЗАЯВКИ.

2.1.3. Оформити та передати через ТУРСУБАГЕНТА (ТУРАГЕНТА) ЗАМОВНИКУ або ТУРИСТАМ, всі

необхідні для подорожі документи, відповідно до ЗАЯВКИ. Передача цих документів ЗАМОВНИКУ може

також бути здійснена шляхом їх надсилання на електронну пошту ЗАМОВНИКА (якщо є).

2.2. КОЖНИЙ ТУРИСТ зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (туру).

2.2.2. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого

населення, а також митних правил та правила в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування; не порушувати

суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись

правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

2.2.3. Не пізніше ніж за 2 години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить ТУРСУБАГЕНТ,

прибути до аеропорту (або іншого місця відправлення, вказаного ТУРСУБАГЕНТОМ), зареєструватися на рейс,

та пройти митний і паспортний контроль. При перебуванні у турі дотримуватись вказівок гідів приймаючої

сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (виїзду) рейсів та

часу початку реєстрації.

2.2.4. Оплатити фактично понесені ТУРСУБАГЕНТОМ (ТУРАГЕНТОМ, ТУРОПЕРАТОРОМ) витрати у випадку

відмови від даного Договору до початку поїздки згідно з пунктами 4.2-4.3 та 4.14 даного Договору.

2.2.5. Відшкодовувати у повному розмірі збитки та/або шкоду, заподіяні ТУРСУБАГЕНТУ (ТУРАГЕНТУ,

ТУРОПЕРАТОРУ) неправомірними діями або бездіяльністю ТУРИСТА.

2.2.6. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та

перебування.

2.2.7. Оплатити вартість в’їзної візи (дозволу) при проходженні паспортного контролю відповідно до

законодавства країни, віза на в’їзд до якої повинна бути оформлена.

2.2.8. При відмові від цього Договору повернути ТУРСУБАГЕНТУ ваучер, страховий поліс та інші документі, які

надають право ТУРИСТУ на отримання туристичних послуг.

2.2.9. При відмові здійснити заплановану подорож/тур, незалежно від причин, якщо для здійснення подорожі/туру

туристу було відкрито візу консульською установою, надати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або

ТУРАГЕНТА паспорти туристів для передачі в консульську установу з метою ануляції цих віз, в термін не

більший ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту, коли ТУРИСТУ стало відомо про відмову останнім від

подорожі, або з першого дня подорожі/туру, якими турист не скористався.

2.2.10. Після закінчення подорожі упродовж 15 днів з моменту повернення ТУРИСТА в Україну прибути до

представництва держави, яке надало ТУРИСТУ туристичну візу, якщо така туристична віза була відкрита з

умовою явки до такого представництва.

2.2.11. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового

перебування.

2.2.12. У разі зміни прізвища, здійснювати подорож лише за паспортом для виїзду за кордон, виданим на прізвище,

яке має ТУРИСТ на момент підписання цього Договору.

2.3. ЗАМОВНИК зобов’язується:

2.3.1. Оплатити вартість туристичних послуг після підписання даного Договору у розмірі й порядку, визначених у

розділі 6 цього Договору, при цьому враховується сума попередньої оплати, якщо така мала місце.

2.3.2. Нести відповідальність за дії та зобов’язання кожного ТУРИСТА у випадку порушення будь-яким з них

умов цього Договору, в тому числі в частині розрахунків за туристичне обслуговування, при цьому

відповідальність ЗАМОВНИКА є солідарною з кожним із ТУРИСТІВ.

2.3.3. Ознайомити всіх Туристів з умовами Договору та Додатків до нього, з всією необхідною інформацією що

стосується Турпродукту та має бути передана Туристам.

2.3.4. У випадку відшкодування ТУРОПЕРАТОРОМ ТУРИСТУ документально підтверджених збитків згідно

цього Договору, ЗАМОВНИК зобов’язаний отримати зазначене відшкодування та передати ТУРИСТУ.

2.3.5. Попередити всіх ТУРИСТІВ згідно цього Договору про те, що внаслідок зміни прізвища у будь-кого з

ТУРИСТІВ, здійснення _____подорожі можливе лише за паспортом для виїзду за кордон, виданим на прізвище, яке

має ТУРИСТ на момент підписання цього Договору.

 1. Умови компенсації за ненадані послуги.

3.1. У випадку невиконання умов даного Договору з боку ТУРОПЕРАТОРА ЗАМОВНИК має право вимагати

повернення оплачених коштів за послуги, які ненадані у прямо пропорційному розмірі, за умови дотримання

вимог п. 3.6. даного Договору.

3.2. У випадку відмови ТУРОПЕРАТОРА від виконання даного Договору ТУРИСТ має право на відшкодування

підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це

відбулося з вини ТУРИСТА. При цьому, відшкодуванню підлягають виключно збитки, які фактично було

понесені. У будь-якому випадку, загальна сума виплат та відшкодувань, ТУРОПЕРАТОРОМ на користь

ТУРИСТА не може бути більшою подвійної плати вартості туристичного продукту.

3.3. У випадку невиїзду або відмови у в’їзді ТУРИСТА внаслідок неправильного оформлення згідно з вимогами

законодавства України або країни слідування паспорта, проїзного документа дитини, дозвільних документів для

виїзду дитини за кордон (в тому числі згоди другого з подружжя, довідки органів РАГСу тощо), інших

документів у випадку їх потреби, або через неотримання візи (в тому числі через відмову), ЗАМОВНИК та/або

ТУРИСТ має право відмовитись від Договору за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або

ТУРАГЕНТА понесених ТУРОПЕРАТОРОМ витрат за послуги, надані до цієї відмови, у порядку й розмірах, що

визначені в розділі 4 цього Договору.

3.4. У випадку настання страхового випадку претензії щодо компенсації фактично понесених витрат, пов’язаних

із страховим випадком, ТУРИСТ повинен пред’являти в страхову компанію.

3.5. У випадку дострокового припинення ТУРИСТОМ терміну перебування в поїздці, та (або) невикористання

замовлених послуг, з будь-яких причин, які не були пов’язані з неналежним наданням ТУРОПЕРАТОРОМ

туристичних послуг за цим Договором, ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за такі дії ТУРИСТА та не

здійснює компенсації.

3.6. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити

ТУРОПЕРАТОРА безпосередньо або через ТУРСУБАГЕНТА не пізніше 3-х днів з моменту їх виявлення.

3.7. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за обставини, які є поза його контролем та компетенцією, а саме:

зміна деталей польоту, відміна або затримка рейсів, заміна готелю, зміна типу літака, втрата або пошкодження

багажу, втрата особистих речей, послуги страхування, відмова у видачі в’їзної візи і таке інше. В такому випадку

відповідальність несе та організація, яка надає відповідні послуги (авіаперевізник, страхова компанія,

консульський відділ країни тимчасового перебування ТУРИСТІВ, тощо).

3.8. ТУРОПЕРАТОР має право відмовитися від даного Договору у випадку порушення ТУРИСТОМ вимог

п.6.2.1., п.6.2.2 цього Договору, при цьому компенсації ТУРИСТУ не проводяться, а ТУРИСТ зобов’язаний

сплатити ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА вартість фактично здійснених

ТУРОПЕРАТОРОМ витрат.

3.9. Будь-яка компенсація ТУРИСТАМ, на яку вони мають право згідно умов цього Договору, сплачується

виключно ЗАМОВНИКУ, який в свою чергу зобов’язується передати цю компенсацію ТУРИСТАМ.

 1. Порядок відмови від Договору та відповідальність сторін.

4.1. ТУРИСТ має право відмовитись від виконання даного Договору до початку подорожі, в тому числі й від

послуг за ним (зокрема через небажання ними скористатися, неотримання (відмову у видачі) візи тощо). Заява

про ануляцію туристичних послуг за цим Договором приймається ТУРОПЕРАТОРОМ до виконання з дня її

передачі в письмовій формі ТУРСУБАГЕНТУ, який в свою чергу передає її ТУРОПЕРАТОРУ.

4.2. У випадку несвоєчасної та/або неповної оплати вартості туристичних послуг, або у випадку зазначеної в п.

4.1 Договору відмови від даного Договору або його виконання, а також при зміні ЗАЯВКИ ЗАМОВНИК або

ТУРИСТ повинен оплатити ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА фактично здійснені

ТУРОПЕРАТОРОМ витрати за послуги, надані ним до ануляції туристичних послуг, поданої _____у відповідності до

п. 4.1 Договору. Розмір фактично здійснених ТУРОПЕРАТОРОМ витрат, пов’язаних з ануляцією туристичних

послуг, може змінюватись і залежить від строків такої ануляції до початку туру, туристичного попиту на країну

подорожування, сезону, маркетингових програм готелів і приймаючих туроператорів в країні подорожування,

тарифів перевізників. Орієнтовний розмір таких витрат ТУРОПЕРАТОРА, пов’язаних з ануляцією туристичних

послуг, які повинен сплатити ЗАМОВНИК або ТУРИСТ ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або

ТУРАГЕНТА, становить:

— при ануляції туристичних послуг більше ніж за 21 день до початку туру – 20 відсотків вартості туристичних

послуг (без урахування вартості авіаквитків*);

— при ануляції туристичних послуг від 21 до 15 днів до початку туру – 25 відсотків вартості туристичних

послуг (без урахування вартості авіаквитків*);

— при ануляції туристичних послуг від 14 до 8 днів до початку туру – 50 відсотків вартості туристичних

послуг (без урахування вартості авіаквитків*);

— при ануляції туристичних послуг від 7 до 1 дня до початку туру або в разі неявки на рейс – 100 відсотків

вартості туристичних послуг (без урахування вартості авіаквитків*);

* ЗАМОВНИК або ТУРИСТ в будь-якому випадку сплачує додатково вартість анульованих авіаквитків

на чартерні та/або регулярні авіарейси (а також автобусні та залізничні рейси), які входять до складу

туристичних послуг за цим Договором, відповідно до умов тарифу, що застосовується

ТУРОПЕРАТОРОМ або перевізником.

У випадку збільшення розміру штрафів, виставлених ТУРОПЕРАТОРУ його партнерами (приймаючий

туроператор, готелі, перевізник тощо) у зв’язку з ануляцією туристичних послуг за цим Договором,

орієнтовний розмір фактично здійснених витрат ТУРОПЕРАТОРА, зазначений в цьому пункті, також

збільшується. В цьому випадку ЗАМОВНИК або ТУРИСТ зобов’язаний відповідно до ч. 10 ст. 20 Закону

України «Про туризм» сплатити ці фактично здійснені ТУРОПЕРАТОРОМ витрати в повному обсязі. Точний

розмір таких здійснених витрат ТУРОПЕРАТОР повідомляє після ануляції туристичних послуг та отримання

інформації від його партнерів. При цьому ЗАМОВНИК та/або ТУРИСТ має право на отримання від

ТУРОПЕРАТОРА документального підтвердження розміру цих витрат.

В будь-якому разі, сума фактично здійснених ТУРОПЕРАТОРОМ витрат не може перевищувати загальної

вартості послуг за цим Договором, зазначеної в п.6.1.1 цього Договору.

В разі, якщо розмір витрат ТУРОПЕРАТОРА менше або дорівнює сумі фактично сплачених ЗАМОВНИКОМ

ТУРОПЕРАТОРУ грошових коштів за цим Договором, відшкодування ЗАМОВНИКОМ витрат

ТУРОПЕРАТОРА здійснюється шляхом утримання останнім необхідної суми з фактично сплачених

ЗАМОВНИКОМ коштів.

4.3. При ануляції туристичних послуг ЗАМОВНИКОМ та/або будь-яким з ТУРИСТІВ, якщо при цьому подорож

починається у період Новорічних та Різдвяних свят (з 20 грудня відповідного року по 10 січня наступного), у

період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня відповідного року) у періоди виставок, ярмарок, або у період

проведення на території країни подорожі, релігійних, етнічних, національних свят, спортивних змагань та інших

заходів, що характеризується підвищеним попитом на туристичні послуги у такій країні в цей період, а також в

разі, якщо туристичні послуги за цим Договором замовлені ЗАМОВНИКОМ на умовах раннього бронювання,

розмір фактично здійснених витрат ТУРОПЕРАТОРА дорівнює повній вартості послуг, зазначених в п. 6.1.1.

цього Договору.

4.1. ТУРИСТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій п_д час поїздки

згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування, та зобов’язаний компенсувати

ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА усі витрати, пов’язані з такими неправомірними

вчинками.

4.2. Кожний ТУРИСТ та ЗАМОВНИК несуть солідарну відповідальність за Договором, а вимоги про

порушення Договору та/або про відповідальність та/або про додержання будь-яких обов’язків, в тому числі й

про сплату коштів за Договором, можуть бути пред’явлені до будь-кого з них у частині або повністю. Кожний

ТУРИСТ та ЗАМОВНИК є солідарними боржниками згідно з чинним цивільним законодавством перед

ТУРОПЕРАТОРОМ за належне і своєчасне проведення розрахунків за Договором.

4.3. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зобов’язаннями за цим Договором згідно чинного законодавства

України.

4.4. ТУРИСТ несе спільну солідарну відповідальність за зобов’язаннями ЗАМОВНИКА за цим Договором.

4.5. У випадку скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття чартерних або регулярних рейсів

перевізники несуть відповідальність відповідно до встановлених Правил повітряних перевезень пасажирів і

багажу, Правил перевізника та інших нормативних актів в сфері перевезень.

4.6. У випадку порушення ТУРИСТОМ, який використовує туристичні послуги ТУРОПЕРАТОРА, діючих

правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення

правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з

ТУРИСТА в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни

перебування. ТУРОПЕРАТОР в даному випадку відповідальності не несе.

4.7. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів ТУРИСТІВ

протягом усього періоду перебування у подорожі.

4.8. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат ТУРИСТА за оплачені

послуги, якщо ТУРИСТ у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв’язку із своїми інтересами не

скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує ТУРИСТУ витрати, що

виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

4.9. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання авіаперевізником,

аеропортом, авто перевізником, готелем, страховою компанією та іншим суб’єктом надання послуг відповідного

зобов’язання по авіаперевезенню, наданню послуг аеропорту, послуг з автоперевезення, готельних послуг (в

тому числі, та не виключно не смачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових

послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат та території і т.інш. ), страхових послуг чи

інших послуг Турпродукту. У цих випадках відповідальність перед Туристами несуть відповідно авіакомпанії й

інші транспортні компанії (відповідно до правил пасажирських перевезень) або інші треті особи (готелі, страхові

компанії тощо), що безпосередньо надають послуги Туристам (відповідно до законодавства).

4.10. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність за невідповідність будь-яких послуг Турпродукту невиправданим

очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста. Претензії, що ґрунтуються на

вищевказаних критеріях не задовольняються.

4.11. Не заселення ТУРИСТА в номер готелю в дату, вказану в Заявці на бронювання, з причин, що не залежать

від дій або бездіяльності ТУРОПЕРАТОРА, готелю, авіаперевізника, автобусного або залізничного перевізника,

вважається відмовою ТУРИСТА від виконання цього Договору (строк від одного дня і менше) і тягне за собою

застосування пунктів 4.2-4.3 цього Договору.

4.12. Категорія готелю визначається нормативними актами країни розташування готелю, і відповідно до них

вказується в ЗАЯВЦІ. Будь-які скарги та претензії ЗАМОВНИКА та/або ТУРИСТА щодо невідповідності готелю

зазначеній категорії (кількості зірок) ТУРОПЕРАТОРОМ до розгляду не приймаються. Такі скарги та претензії

необхідно надсилати відповідним компетентним органам країни розташування готелю, які надали відповідні

офіційні сертифікати та призначили ту чи іншу категорію (кількість зірок) даному готелю.

4.13. У випадку порушення ТУРИСТОМ п. 2.2.10 цього Договору, ТУРОПЕРАТОР має право стягнути з

ТУРИСТА штраф у розмірі еквівалентному 500 євро за комерційним курсом Національного банку України на

день сплати штрафу.

4.14. У випадку порушення п. 2.2.9. цього Договору ТУРИСТ зобов’язаний сплатити ТУРОПЕРАТОРУ через

ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА будь-які документально підтверджені витрати та збитки, які можуть

виникнути у ТУРОПЕРАТОРА через отримання віз зазначеними туристами, в тому числі внаслідок відмови

консульської установи в прийнятті документів ТУРОПЕРАТОРА для оформлення віз іншим туристам.

4.15. Якщо є певні відхилення від узгоджених умов туристичного обслуговування, але ТУРИСТ скористався

цими послугами (не відмовився від них), то такі послуги вважаються узгодженими, наданими

ТУРОПЕРАТОРОМ та отриманими ТУРИСТОМ і кошти за ці послуги ТУРИСТУ не повертаються.

4.16. ТУРОПЕРАТОР має право надіслати заяву про ануляцію відкритих віз ТУРИСТА у випадку одночасного

настання таких обставин:

1) Оформлення віз входить до складу туристичного продукту;

2) Візи вже відкриті;

3) ТУРИСТ не може з будь-яких причин здійснити подорож..

4.17. Порушення ТУРИСТОМ та/або ЗАМОВНИКОМ п. 2.2.12 і п. 2.3.5 призводить до наслідків, передбачених

п.5.2 Договору.

 1. Порядок перетину кордонів.

5.1. ТУРИСТ зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину

Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких)

подорожує ТУРИСТ. До початку подорожі ТУРИСТ завчасно зобов’язаний перевірити наявність всіх необхідних

для подорожі документів, про які йому було повідомлено ТУРОПЕРАТОРОМ безпосередньо, або через

ТУРСУБАГЕНТА чи ТУРАГЕНТА, та мати їх з собою: паспорт громадянина України для виїзду за кордон (або

паспорт громадянина України якщо ТУРИСТ подорож відбувається на території України), наявність чинної візи,

що дає право на в’їзд та виїзд до країни подорожування (якщо віза потрібна), документи, які дають право на

перетин кордону дітей (в тому числі їх власні паспорти громадянина України для виїзду за кордон, якщо вони

були оформлені для дітей), зазначені в Додатках № 2 і 3 цього Договору (якщо туристи подорожують з дітьми),

квитки, ваучер, страховий поліс, а також інші необхідні для подорожі документи.

5.2. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність: за рішення (дії) прикордонних служб України чи країн,

через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ, а також інших установ щодо неможливості виїзду чи в’їзду ТУРИСТА

на (з) територію цих країн. Відмова ТУРИСТА від цього Договору або його виконання через неможливість його

виїзду чи в’їзду на (з) територію цих країн, тягне за собою застосування пунктів 4.2-4.4 та 4.13 цього Договору.

 1. Загальна вартість туристичних послуг. Порядок розрахунків.

6.1.1. Вартість туристичних послуг (цифрами та прописом) складає: {______________________}

({_____________________} грн. 00 копійок) гривень.

6.1.2. Вартість туристичних послуг, зазначена в п. 6.1.1., може змінюватись до фактичного підтвердження

замовлених послуг ТУРОПЕРАТОРОМ у разі необхідності врахування зміни курсу гривні до іноземної валюти.

Сторони домовились, що у випадку підвищення вартості туристичних послуг до фактичного підтвердження

замовлених послуг ТУРОПЕРАТОРОМ, ЗАМОВНИК або ТУРИСТ зобов’язується сплатити таке підвищення, і

при цьому ТУРОПЕРАТОР та ЗАМОВНИК зобов’язані укласти та підписати Додаткову угоду до цього

Договору про зміну вартості туристичних послуг. Несплата підвищення вартості туристичних послуг призводить

до наслідків передбачених п.6.5. Договору.

6.2. Вартість туристичних послуг, які надаються ТУРИСТАМ за цим Договором сплачується у такому порядку:

6.2.1. При підписанні цього Договору ЗАМОВНИК зобов’язаний сплатити ТУРОПЕРАТОРУ через

ТУРСУБАГЕНТА, або через ТУРАГЕНТА (необхідне підкреслити) грошові кошти у розмірі {______________}

({________________} грн. 00 копійок) гривень (як частину тої вартості туристичного продукту, яка зазначена в

п. 6.1.1 цього Договору).

6.2.2. В разі, якщо при підписанні цього Договору ЗАМОВНИК сплачує не повну вартість туристичних послуг,

зазначену в п. 6.1.1 цього Договору, то ЗАМОВНИК зобов’язаний оплатити решту їх вартості, а саме

{________________________}({_______________________} грн. 00 копійок) гривень ТУРОПЕРАТОРУ через

ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА (необхідне підкреслити) не пізніше {__________________} року.

6.2.3. Оплата ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА може бути проведена у будь-якій формі, що не

суперечить чинному законодавству України за погодженням з ТУРСУБАГЕНТОМ. Оплата ТУРОПЕРАТОРУ

через ТУРАГЕНТА здійснюється у безготівковій формі. Для оплати вартості туристичних послуг за цим

Договором ЗАМОВНИК має право залучати кредитні кошти в будь-якій фінансовій установі, повідомив при

цьому ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА (в залежності від того, через кого кошти будуть сплачуватись

ТУРОПЕРАТОРУ). В цьому випадку фінансова установа може перерахувати грошові кошти за ЗАМОВНИКА

ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА, відповідно.

6.2.4. Грошові кошти, сплачені ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА за

цим Договором, є Транзитними коштами (окрім суми інформаційно-консультаційних послуг з бронювання та

підбору туру ТУРСУБАГЕНТА).

6.3. При цьому, розрахунок вартості туристичних послуг проводиться ТУРОПЕРАТОРОМ у валюті країни

перебування, а сплата вартості послуг з урахуванням комісій оплачується в гривнях за комерційним курсом

ТУРОПЕРАТОРА.

6.4. В разі підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ всіх попередньо замовлених туристичних послуг, зазначених в

ЗАЯВЦІ, ТУРОПЕРАТОР через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА повідомляє про це ЗАМОВНИКА або

ТУРИСТА по телефону (в тому числі шляхом надсилання СМС-повідомлення на номер телефону, зазначений в

цьому Договорі), електронній пошті ЗАМОВНИКА або ТУРИСТА, або в будь-який інший спосіб. У випадку

непідтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ попередньо замовлених туристичних послуг, зазначених в ЗАЯВЦІ, або їх

частини, ТУРОПЕРАТОР через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА пропонує ЗАМОВНИКУ та/або

ТУРИСТОВІ альтернативні туристичні послуги, в тому числі по іншим напрямкам з доплатою або без доплати (в

залежності від різниці вартості попередньо замовлених ЗАМОВНИКОМ туристичних послуг, та

альтернативними туристичними послугами, які пропонує ЗАМОВНИКУ або ТУРИСТАМ ТУРОПЕРАТОР). В

разі, якщо ЗАМОВНИК та/або ТУРИСТ відмовляється від альтернативних туристичних послуг ТУРОПЕРАТОР

укладає із ЗАМОВНИКОМ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА Додаткову угоду до цього Договору про

зміну ЗАЯВКИ та вартості туристичних послуг (якщо вартість туристичних послуг, зазначених в цьому Договорі

є відмінною від вартості альтернативних туристичних послуг). В разі, якщо вартість альтернативних

туристичних послуг є меншою ніж вартість туристичних послуг за цим Договором, то ТУРОПЕРАТОР повертає

ЗАМОВНИКУ різницю сплачених ЗАМОВНИКОМ грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний

рахунок ТУРАГЕНТА або ТУРСУБАГЕНТА для подальшої їх передачі ЗАМОВНИКУ. А в разі, якщо вартість

альтернативних туристичних послуг є більшою ніж вартість туристичних послуг за цим Договором, то

ЗАМОВНИК за вказаною в цьому пункті Додатковою угодою до цього Договору зобов’язаний сплатити

ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА цю різницю грошових коштів в день підписання

такої Додаткової угоди.

6.5. В разі несвоєчасної оплати вартості туристичних послуг, зазначеної в п. 6.1.1 цього Договору,

ТУРОПЕРАТОР після повідомлення від ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА про факт порушення

ЗАМОВНИКОМ строків оплати (яке ТУРОПЕРАТОР отримує по електронній пошті або в онлайн-кабінеті

ТУРСУБАГЕНТА на сайті ТУРОПЕРАТОРА), має право анулювати ЗАЯВКУ, що тягне за собою застосування

п. 4.2 цього Договору, а ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право відмовитися від Договору і не надавати

замовлені туристичні послуги з утриманням з грошових коштів, сплачених за цим Договором, суми фактично

здійснених витрат, розмір яких зазначений в розділі 4 цього Договору.

6.6. При ануляції туристичних послуг ЗАМОВНИКОМ ТУРОПЕРАТОР повертає ЗАМОВНИКУ решту

грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок ТУРАГЕНТА або ТУРСУБАГЕНТА для

подальшої їх передачі ЗАМОВНИКУ, якщо розмір фактично здійснених витрат ТУРОПЕРАТОРА при цьому є

менше ніж сума фактично сплачених ТУРОПЕРАТОРУ коштів за цим Договором.

6.7. У випадку не підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ попередньо замовлених туристичних послуг, вказаних в

ЗАЯВЦІ, і відмови ЗАМОВНИКА від альтернативних туристичних послуг, які пропонує ТУРОПЕРАТОР, якщо

при цьому оплата туру проводилася ЗАМОВНИКОМ у безготівковій формі через ТУРСУБАГЕНТА,

ТУРСУБАГЕНТ при повернені готівкових грошових коштів ЗАМОВНИКУ має право утримати комісію банка в

розмірі 1% від суми оплати. ТУРСУБАГЕНТ зобов’язаний на вимогу ЗАМОВНИКА надати підтвердження про

сплату відповідних банківських послуг.

6.8. ТУРОПЕРАТОР та ЗАМОВНИК домовились, що вартість туристичних послуг, погоджена ними в Договорі,

може бути змінена після підтвердження замовлених послуг ТУРОПЕРАТОРОМ, у зв’язку з істотними змінами

обставин, передбачених статтею 20 Закону України «Про туризм». До істотних змін обставин належать:

а) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;

б) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;

в) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;

г) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;

ґ) домовленості сторін, інші підстави, вказані в цьому Договорі.

При цьому збільшення вартості туристичних послуг, зазначеної в п. 6.1.1 Договору, не може перевищувати 5

відсотків. У разі перевищення вартості туристичних послуг за цим Договором більше ніж 5 (п’ять) відсотків

ЗАМОВНИК та/або ТУРИСТ має право відмовитися від виконання договору, а ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний

повернути ЗАМОВНИКУ всі раніше сплачені за цим Договором кошти шляхом їх перерахування на поточний

рахунок ТУРАГЕНТА або ТУРСУБАГЕНТА для подальшої їх передачі ЗАМОВНИКУ. Сторони домовились про

те що, якщо ЗАМОВНИК при підписанні цього Договору сплачує загальну вартість туристичних послуг,

передбачену п. 6.1.1. Договору, не повністю, а у декілька періодів, про що зазначено в п.6.2.1-6.2.2 даного

Договору, то ЗАМОВНИК усвідомлює та погоджується з тим, що вартість туристичних послуг за цей період

платежу, може бути збільшена більше ніж на 5 (п’ять) відсотків, і відмова від виконання Договору здійснюється

виключно з урахуванням положень розділу 4 даного Договору.

6.9. ТУРСУБАГЕНТ оформлює ЗАМОВНИКУ Акт про надання інформаційно-консультаційних послуг з

бронювання та підбору туру ЗАМОВНИКУ на дату початку подорожі за цим Договором. ЗАМОВНИК зобов’язаний

на протязі 5 днів після повернення з подорожі розглянути та підписати цей Акт. У випадку непідписання Акту

ЗАМОВНИКОМ та відсутності претензій щодо інформаційно-консультаційних послуг з бронювання та підбору туру

по закінченню 5 днів з моменту закінчення подорожі ТУРСУБАГЕНТ має право вважати цей Акт підписаним

ТУРСУБАГЕНТОМ і ЗАМОВНИКОМ.

 1. Страхування

7.1. Страхування ТУРИСТІВ (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується

ТУРОПЕРАТОРОМ на основі угод із страховиками.

7.2. ЗАМОВНИК або ТУРИСТИ мають право самостійно укласти договори страхування з будь-якою обраною

ними страховою компанією, яка має відповідну ліцензію, та зобов’язані завчасно повідомити ТУРОПЕРАТОРА

безпосередньо, або через ТУРСУБАГЕНТА чи ТУРАГЕНТА.

7.3. При укладенні ЗАМОВНИКОМ або ТУРИСТОМ договору страхування самостійно, безпосередньо зі

страховиком, ліцензіат, який організовує туристичну поїздку, ТУРИСТ повинен надати ТУРОПЕРАТОРУ через

ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА копію страхового поліса ТУРИСТА.

7.4. Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги ТУРИСТАМ і відшкодування їх

витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.

7.5. За бажанням ТУРИСТ може укласти угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням

(відмовою, припиненням) договору про туристичне обслуговування з ініціативи ТУРИСТА, в тому числі через

неотримання (відмову) візи паспорту тощо, або угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з

передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.

7.6. Вимушена відмова від здійснення подорожі внаслідок обставин, які не відносяться до обставин

непереборної сили (хвороба, травма, пожежа, ДТП тощо), не звільняє ЗАМОВНИКА та ТУРИСТА від

відповідальності, передбаченої розділом 4 цього Договору.

 1. Порядок вирішення суперечок.

8.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, ТУРОПЕРАТОР і ЗАМОВНИК

зобов’язуються вирішувати шляхом виключно переговорів, а у випадку недосягнення згоди на цих переговорах —

згідно _____чинного законодавства України.

8.2. Всі претензії ЗАМОВНИКА або ТУРИСТА з питань обслуговування за кордоном або на території України

приймаються ТУРОПЕРАТОРОМ до розгляду в письмовому вигляді, за наявності Акту, підписаного

уповноваженою особою ТУРОПЕРАТОРА та посвідченого представником приймаючої сторони в країні

перебування ТУРИСТА протягом 14 днів з моменту закінчення туру.

 1. Форс-мажорні обставини.

9.1. ТУРОПЕРАТОР і ЗАМОВНИК звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке

порушення викликане дією обставин непереборної сили, а саме:

— повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

— пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;

— страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов цього

Договору;

— оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

— законні чи незаконні дії органів державної влади.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-

мажорних обставин, зобов’язується в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання и припинення

дії даних обставин.

 1. Додаткові умови.

10.1. У випадку неможливості розміщення ТУРИСТА у готелі, вказаному в ЗАЯВЦІ, ТУРОПЕРАТОР надає йому

можливість проживання в готелі такої ж, або вищої категорії без додаткової оплати.

10.2. Даний Договір діє з моменту підписання та до моменту виконання ТУРОПЕРАТОРОМ і ЗАМОВНИКОМ та

ТУРИСТОМ всіх своїх обов’язків.

10.3. Розмір компенсації ЗАМОВНИКУ або ТУРИСТУ ТУРОПЕРАТОРОМ, який за цим Договором несе перед

ЗАМОВНИКОМ (та/або ТУРИСТАМИ) одноособову відповідальність, не може перевищувати подвійну вартість

сплачених послуг з урахуванням фактично понесених ТУРОПЕРАТОРОМ збитків.

10.4. ЗАМОВНИК усвідомлює, що сплачені, відповідно до розділу 6 цього Договору, грошові кошти за

туристичні послуги є транзитними і належать ТУРОПЕРАТОРУ (окрім суми інформаційно-консультаційних

послуг з бронювання та підбору туру ТУРСУБАГЕНТА). Будь-які вимоги ЗАМОВНИКА або ТУРИСТА щодо

повернення цих коштів, якщо ЗАМОВНИК або ТУРИСТ має право на їх повернення, повинні буди адресовані

ТУРОПЕРАТОРУ безпосередньо або через ТУРСУБАГЕНТА чи ТУРАГЕНТА.

10.5. ЗАМОВНИК усвідомлює визначення таких термінів як ТУРСУБАГЕНТ, ТУРАГЕНТ, ТУРОПЕРАТОР,

Туристичний продукт, Туристичні послуги, агентський та субагентський договір. ЗАМОВНИК усвідомлює, що

за цим Договором, відповідно до Закону України «Про туризм», Туристичні послуги (Турпродукт) формуються

та надаються безпосередньо ТУРОПЕРАТОРОМ, якого обирає ЗАМОВНИК. ТУРСУБАГЕНТ та ТУРАГЕНТ

здійснюють посередницьку діяльність в укладанні цього Договору від імені та за дорученням ТУРОПЕРАТОРА.

10.6. Укладаючи цей Договір, ЗАМОВНИК і ТУРОПЕРАТОР через ТУРСУБАГЕНТА чи ТУРАГЕНТА узгодили

всі істотні умови, в тому числі, які передбачені в ст.19-1, ст.20 ЗУ «Про туризм», та не мають будь-яких

зауважень. ЗАМОВНИК і ТУРОПЕРАТОР домовились, що характеристика, вид і категорія готелю,

транспортних засобів, інформація щодо виду і способу забезпечення харчування, щодо умов проживання в

обраному готелі, умов перебування у країні призначення, інших умов передбачених ст.19-1 ЗУ «Про туризм»

може бути зазначена у додатках до цього Договору та/або у будь-яких рекламно-інформаційних матеріалах

ТУРОПЕРАТОРА. В будь-якому разі, підписуючи цей Договір, ЗАМОВНИК підтверджує отримання

вищезазначеної інформації у доступній та належній формі. Після набрання чинності цим Договором всі

попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або

письмові домовленості ТУРОПЕРАТОРА і ЗАМОВНИКА з питань, що так чи інакше стосуються цього

Договору, втрачають юридичну силу.

10.7. Всі зміни, доповнення та додатки до Договору є його невід’ємною частиною. Підписуючи цей Договір

ЗАМОВНИК також підтверджує, що він повністю ознайомився з Додатками 1 – 5 до цього Договору, які є

невід’ємною частиною цього Договору та погоджується з ними. ТУРОПЕРАТОР і ЗАМОВНИК домовились, що

зміни до цього Договору та додаткові угоди до нього (в тому числі щодо зміни ЗАЯВКИ та/або вартості

туристичних послуг) можуть бути укладені в електронній формі за умови підписання їх одноразовим

ідентифікатором, в порядку ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію».

10.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов,

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними

нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового

обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.9. ЗАМОВНИК добровільно надає та дозволяє ТУРСУБАГЕНТУ, ТУРАГЕНТУ, ТУРОПЕРАТОРУ і

компаніям, які безпосередньо надають туристичні послуги ТУРИСТАМ (готелі, перевізники, трансферні

компанії, приймаючі туроператори, страхові компанії тощо), використовувати свої персональні дані, а також

персональні дані ТУРИСТІВ для можливості ТУРОПЕРАТОРА виконувати свої зобов’язань за цим Договором.

10.10. Включення персональних даних ЗАМОВНИКА та кожного ТУРИСТА до бази персональних даних

ТУРСУБАГЕНТА, ТУРАГЕНТА, ТУРОПЕРАТОРА відбувається в момент укладення цього Договору.

Підписанням цього Договору ЗАМОВНИК засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права,

визначені у законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються

його персональні дані.

10.11. ЗАМОВНИК гарантує, що надаючи персональні дані ТУРИСТІВ, які з ним подорожують, він має на це

відповідні повноваження, оформлені в спосіб, передбачений чинним законодавством.

10.12. ЗАМОВНИК зобов’язаний забезпечити надання ТУРИСТАМ інформації, отриманої ЗАМОВНИКОМ від

ТУРОПЕРАТОРА через ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА щодо візових та митних правил, необхідності

завчасного прибуття до аеропорту (або іншого місця початку туру, вказаного ТУРОПЕРАТОРОМ через

ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА), правил перевезення особистих речей, а також іншої інформації,

передбаченої чинним законодавством України, яку ЗАМОВНИК отримав від ТУРОПЕРАТОРА через

ТУРСУБАГЕНТА або ТУРАГЕНТА.

10.13. Даний Договір укладений в 2 примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по

одному примірнику для ТУРОПЕРАТОРА і ЗАМОВНИКА.

{____________________}

Реквізити та підписи:

ЗА ТУРОПЕРАТОРА

{_________________________}

Номер: {___________________________}

Код: {_________________________}

Фактична адреса: {_______________________________}

Тел.: {______________________}

Електронна пошта: {____________________-____}

п/р {_______________________________} в {____________________________}

МФО: {___________________________}

{_________________________________}

Підпис_________________

ЗАМОВНИК:

{___________________}

Паспорт: {______________________}

Адреса реєстрації, проживання та поштова: {_________________}

Телефон: {_____________}

Електронна пошта: {___________-____}

Підпис______________

ДОДАТОК №1

до Договору на туристичне обслуговування № {________________} від {____________}

Країна /курорт/назва туру: {____________} / {___________} / {_________}

Дати поїздки : З {____________________} Тривалість (ночей): {_____________}

По {____________________}

Готель: {__________}

Тип розміщення: {_________________} Тип номеру: {_________}

Харчування: {_____} Вид на море: {________}

Кількість ТУРИСТІВ: {_______________}

Заселення в готель: {_____________} Виселення з готелю: {______________}

Деталі транспортування : {_________________}

Трансфер: {________}

Страховий поліс: {________________}

Оформлення віз: {_____________}

Додаткові послуги: {___________________}

ТУРИСТИ повинні прибути до аеропорту відправлення не пізніше ніж за 2 години до часу відльоту, якщо про інші строки не попередить

ТУРСУБАГЕНТ, та пройти реєстрацію на авіарейс, а також митний і паспортний контроль! Сторони домовились, що про зміну часу вильоту

ТУРСУБАГЕНТ може повідомити ЗАМОВНИКА по електронній пошті або по телефону.

Виліт (виїзд) з {___________________}

{____________________}

Виліт (виїзд) з {_______________}

{____________________}

Прізвище, ім’я

(латинськими літерами)

Дата

народження

Номер ОЗП Строк дії Громадянство

з по

_____________________________________Назва ТУРОПЕРАТОРА: {__________________________}

Дані, наведені у даному Додатку №1, мною перевірені та відповідають дійсності. З умовами проживання в обраному

готелі, іншими умовами туру та умовами перебування у країні призначення, у відповідності до статей 19-1 та 20

розділу __ Закону України „Про туризм” ознайомлений та згоден.

ЗАМОВНИК {___________________} /_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА {_________________________}/_____________/

23

ДОДАТОК №2

до Договору на туристичне обслуговування {________________} від {____________}

ПАМ’ЯТКА ТУРИСТАМ

Бронювання. У момент коли Ви остаточно визначилися з готелем відбувається оформлення тура, а також

його бронювання. Після підписання Договору на туристичне обслуговування та оплати цих послуг ТУРСУБАГЕНТ

передає ЗАЯВКУ ТУРОПЕРАТОРУ для бронювання цих послуг. На даному етапі ТУРИСТИ очікують відповідь від

ТУРОПЕРАТОРА: позитивну або негативну (підтвердження туристичних послуг, або відмова). При укладанні

Договору на туристичне обслуговування Ви може попросити у менеджера надати Вам в паперовому виді

інформацію з описом обраного готелю, розміщену безпосередньо на сайті ТУРОПЕРАТОРА.

Відповідь від Туроператора. Відповідь від ТУРОПЕРАТОРА слід очікувати зазвичай від 1 до 3 діб. Якщо

ТУРОПЕРАТОР підтверджує туристичні послуги, менеджер повідомляє про це Вас. Якщо ж ТУРОПЕРАТОР дав

негативну відповідь (відмова), Вам будуть запропоновані альтернативні варіанти відпочинку. При виборі

альтернативного варіанта відпочинку процедура є такою самою: бронювання і очікування відповіді від

ТУРОПЕРАТОРА. Якщо ж альтернативні варіанти не відповідають Вашим побажанням, ТУРОПЕРАТОР поверне

сплачені Вами грошові кошти. Повернення можливе тільки при наявності документа, що підтверджує оплату, цього

Договору та паспорта громадянина України.

У випадку якщо Ви вирішите анулювати замовлені Вами та підтверджені ТУРОПЕРАТОРОМ туристичні

послуги, то відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм» Вам потрібно буде компенсувати ТУРОПЕРАТОРУ

здійснені ним витрати в розмірі, визначеному розділом 4 цього Договору.

Видача документів. Пакет документів на туристичне обслуговування Ви можете одержати у представника

ТУРОПЕРАТОРА в аеропорті за 2 години до часу вильоту (що є зручним для туристів з інших міст, оскільки в

такому випадку їм не потрібно додатково їхати в офіс ТУРСУБАГЕНТА. Але такий спосіб видачі можливий лише

за наявності такої можливості у ТУРОПЕРАТОРА, про що Вам може повідомити менеджер, надав при цьому

контактну інформацію представника ТУРОПЕРАТОРУ і місце зустрічі в аеропорту), або за день до початку туру в

офісі ТУРСУБАГЕНТА, або отримати на Вашу електронну пошту в електронному вигляді.

Одержання документів в офісі ТУРСУБАГЕНТА. Ви можете одержати документи для здійснення поїздки в

офісі за один день до початку туру з 18.00 до 19.00. Такий проміжок часу видачі документів пов’язаний з тим, що

авіакомпанія може перенести час вильоту як на більш пізній час, так і на більш ранній, тому, щоб уникнути будь-

яких проблем з часом вильоту, видача документів відбувається саме за день до початку туру.

ЧАС ВИЛЬОТУ!!! Відповідно до правил повітряних перевезень пасажирів та багажу, час вильоту, який

зазначений на сайті ТУРОПЕРАТОРА до або після підписання цього Договору, сайті авіаперевізника, або в

авіаквитку, який Ви отримали від ТУРОПЕРАТОРА, може змінюватися мінятися як на більш ранній, так і на більш

пізній! Обов’язки та відповідальність за зміну часу вильоту при цьому несе авіаперевізник.

ЧАС ПОСЕЛЕННЯ/ВИСЕЛЕННЯ З ГОТЕЛЮ! Відповідно до ст. 6 (заняття та звільнення номерів) частини

2 (Інші зобов’язання) Міжнародних готельних правил, схвалених Радою Міжнародної готельної асоціації 2

листопада 1981 року, поселення (_____-__) до готелю починається після 14:00 (за місцевим часом країни

перебування) незалежно від часу Вашого прибуття до готелю. Час виселення з готелю (_____-___) – 12:00 (за

місцевим часом країни перебування) незалежно від часу Вашого виїзду з готелю (якщо інше не передбачено в

Договорі, оскільки зазвичай послуги «раннього заселення» до 14:00 або «пізнього виселення» після 12:00 повинні

додатково оплачуватись). До часу виселення Вам потрібно звільнити свій номер та сплатити додаткові послуги до

прибуття трансферу: телефон, міні-бар, ресторан та інші послуги готелю. Свій багаж до прибуття трансферу Ви

можете залишити в камері схову готелю.

Під час відпочинку. У випадку якщо під час відпочинку Вам були надані не ті послуги які Ви замовляли (не

в тій кількості або якості) або не були надані взагалі, Вам потрібно зв’язатися із представником приймаючої сторони

(наприклад з Вашим гідом), а в разі неможливості зв’язатися з ним зателефонувати співробітнику ТУРСУБАГЕНТА

в якому ви замовляли туристичні послуги. При цьому необхідно задокументувати даний факт у представників

готелю або у гіда приймаючої сторони, у вигляді акту, і після повернення надати даний акт або фото/відеоматеріали,

що підтверджують Вашу скаргу. Ваше звернення з усіма підтверджуючими матеріалами потрібно надіслати

ТУРОПЕРАТОРУ безпосередньо або через співробітників ТУРСУБАГЕНТА після повернення з туру.

Візи. Для подорожування в країну з візовим режимом, який вимагає попереднього оформлення візи в

 

Україні, у консульстві цієї країни, потрібно підготувати належним чином всі необхідні документи, про які

повідомить ТУРОПЕРАТОР. Всі необхідні документи повинні бути зібрані та передані ТУРОПЕРАТОРУ.

Повідомляємо Вам, що навіть повний список оформлених належним чином документів НЕ ДАЄ гарантії відкриття

візи консульством відповідної країни!!! ТУРОПЕРАТОР не має можливості впливати на рішення консульств, у

зв’язку із цим не несе відповідальності за їх дії. У випадку відмови консульством у видачі візи консульський збір не

повертається.

Подорож з дітьми. Якщо ви подорожуєте з дітьми, вам необхідно мати при собі всі необхідні документи,

зазначені в Додатку №3 до цього Договору.

ЗАМОВНИК {___________________} /_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА {_________________________}/_____________/

 

ДОДАТОК №3

до Договору на туристичне обслуговування {________________} від {____________}

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 січня 1995 р. _ 57

Київ

Про затвердження Правил перетинання державного кордону

громадянами України

(Витяг)

«3. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів)

(далі — батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли

18-річного віку.

 1. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб,

уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного

часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

— якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у

свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

— якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який

не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі

України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі

України за кордоном;

— у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та

супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав

внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду

дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

 1. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками,

здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та

відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

 1. Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку,

здійснюється:

1) які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, — у разі

пред’явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи;

26

2) які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї, — у разі пред’явлення оригіналу договору

про влаштування дитини до прийомної сім’ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків

або одного з них;

3) які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, — у разі пред’явлення

оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої

копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них;

4) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, — у разі пред’явлення оригіналу

рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або

піклувальника;

5) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, — у разі пред’явлення рішення суду про встановлення

опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

6) які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім’ю іншої особи

(патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття — у разі пред’явлення оригіналу зазначеного договору,

посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст

районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі

патронатного вихователя.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-

вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування

та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через

державний кордон.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, зокрема

тих, що проживають (перебувають) у районах проведення антитерористичної операції, попередньо повинен бути

погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст

районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх

усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред’явлення рішення суду про

усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.»

ЗАМОВНИК {___________________} /_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА {_________________________}/_____________/

 

ДОДАТОК № 4

до Договору на туристичне обслуговування {________________} від {____________}

АРКУШ ДОВЕДЕННЯ

Я, {___________________} , до укладення договору на туристичне обслуговування отримав від

ТУРОПЕРАТОРА через ТУРСУБАГЕНТА наступну інформацію про:

1) основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни

тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;

2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні

захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у

країні (місці) тимчасового перебування;

3) ТУРОПЕРАТОРА (ТУРСУБАГЕНТА, ТУРАГЕНТА), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний

телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості

відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

4) керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за

кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої

або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;

5) час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця в транспортних засобах, що входять

до складу замовлених мною туристичних послуг;

6) види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

7) стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

8) назву, адресу та контактний телефон представництв ТУРОПЕРАТОРА та організації, уповноваженої

ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття скарг і претензій, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у

країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких я можу звернутися у разі виникнення труднощів

під час туристичної подорожі;

9) порядок забезпечення ТУРОПЕРАТОРОМ обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір,

порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування

витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за моєю ініціативою, страхування майна;

10) розмір фінансового забезпечення ТУРОПЕРАТОРА (ТУРСУБАГЕНТА, ТУРАГЕНТА) на випадок його

неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

11) туристичні послуги, права, обов’язки та правила поведінки туристів (екскурсантів), умови страхування, порядок

відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перетинання

державного кордону, правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

12) продукцію, згідно ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів», яка надана своєчасно, є достовірною та достатньою

для забезпечення можливості її свідомого та компетентного вибору;

13) умови надання туристичних послуг згідно ст. 19-1 ЗУ «Про туризм»

Я також зобов’язуюсь довести надану мені інформацію в повному обсязі до кожного з ТУРИСТІВ.

ЗАМОВНИК {___________________} /_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА {_________________________}/_____________/

 

ДОДАТОК № 5

до Договору на туристичне обслуговування {________________} від {____________}

Додаток 4 допостановиголовного

державногосанітарноголікаряУкраїни

від 07.11.2011 № 19

ПРОФІЛАКТИКА МАЛЯРІЇ

(Пам’ятка для тих, хто від’їжджає за кордон)*

Малярія – паразитарне захворювання, збудником якого є найпростіші (плазмодії малярії), що передаються від

хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Хвороба _____найбільш поширена в країнах з тропічним

кліматом. Захворювання часто починається з нездужання, слабкості, розбитості, головного болю, болю в м’язах,

суглобах, попереку, сухості в роті, потім періодично підвищується температура тіла, з’являються блювота, розлади

травлення (пронос), кашель, порушення з боку нервової та інших систем організму. За тяжкого злоякісного перебігу

хвороба може закінчитись смертю.

ЗАХВОРЮВАННЯ МАЛЯРІЄЮ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ !

ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИМАЛЯРІЙНИХ

ПРЕПАРАТІВ ТА ЗАХИСТ ВІД УКУСІВ КОМАРІВ !

Найпоширенішим протималярійними препаратом є делагіл (хлорохін), застосування якого треба починати за

тиждень до виїзду. Доза – 2 таблетки по 0,25 г або 1 таблетка по 0,5 г на добу, препарат приймають 2 дні поспіль. У

період перебування в місцевості високого ризику зараження малярією, застосовують 0,5 г один раз на тиждень.

Дітям препарат призначають згідно з віковими дозами після консультації з лікарем.

В країнах, де циркулюють стійкі до делагілу (хлорохіну) збудники малярії, для профілактики застосовують

препарати ларіам (мефлохін), малоприм: по 1 таблетці щотижня до 6-и місяців із подальшою заміною препарату на

делагіл. Дітям препарат призначають відповідно до вікової дози після консультації з лікарем інфекціоністом або

паразитологом.

Після прибуття до країни призначення, доцільно проконсультуватися з лікарем посольства про необхідність

хіміопрофілактики малярії в безпосередньому місці перебування, термінах її проведення, а також про

протималярійні препарати, що можна придбати в місцевій аптечній мережі, схеми і дози їх застосування.

Захист від укусів комарів належить здійснювати як під час перебування в приміщенні, так і поза ним.

Малярійні комарі нападають на людину найчастіше ввечері, з настанням сутінок та вночі. У цей час бажано носити

одяг, що прикривав би більшу частину тіла (комбінезони, одяг з довгими рукавами, довгі брюки тощо). Відкриті

частини тіла, особливо під час перебування поза приміщенням в сутінках, для запобігання нападу комарів слід

змащувати репелентами у вигляді кремів, спиртових розчинів, аерозолів, що дозволені Міністерством охорони

здоров’я України для використання.

У сутінки, бажано перебувати у приміщенні, недосяжному для проникнення комарів, оснащеному

кондиціонером. Для попередження проникнення комарів до приміщення двері й вікна повинні мати захисні сітки.

Спати слід під сітчатою запоною, краї якої треба старанно заправити під матрац. При виявленні комарів, що залетіли

до помешкання, їх знищують механічно або за допомогою аерозольних інсектицидів, електрофумігаторів та

антимоскітних спіралей. Житлові приміщення рекомендується щоденно ввечері обробляти аерозолем, по

можливості таким, що містить синтетичні піретроїди. Після експозиції (застосування) інсектициду протягом 20-30

хвилин приміщення слід провітрити, не знімаючи захисних сіток з вікон і дверей. Доцільно також обробити

інсектицидами та репелентами запони, сітки на дверях та вікнах (незалежно від наявності кондиціонерів). Не

рекомендується користуватись духами, одеколонами та іншими подібними засобами.

 

Після повернення в Україну (країну постійного перебування) необхідно негайно повідомити дільничного

лікаря про Ваше прибуття з тропічних країн. Застосування вживання протималярійного препарату слід

продовжувати ще протягом 4-х тижнів після виїзду з малярійної місцевості, оскільки за відсутності

хіміопрофілактики в цей період існує найбільша вірогідність виникнення особливо небезпечної злоякісної форми

тропічної малярії.

В окремих випадках захворювання на малярію може виникнути у більш пізні терміни, навіть при

застосування протималярійних препаратів. Тому, при нездужанні, що супроводжується підвищенням температури,

потрібно негайно звернутися до лікаря. Протягом 3-х років після повернення з ендемічних країн додому при будь-

якому захворюванні нагадуйте лікарю, який Вас лікує, про Ваше перебування у тропіках, незалежно від попередніх

показників дослідження крові на малярію.

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ЧИМ РЕТЕЛЬНІШЕ І ЧІТКІШЕ ВИ БУДЕТЕ ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА

ПРОФІЛАКТИКИ МАЛЯРІЇ, ТИМ МЕНША БУДЕ ВІРОГІДНІСТЬ ЗАХВОРІТИ ЦІЄЮ НЕБЕЗПЕЧНОЮ

ХВОРОБОЮ!

ЗАМОВНИК {___________________} /_____________/

За ТУРОПЕРАТОРА {_________________________}/_____________/

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Турагент:

ТОВ «Туристична франчайзингова мережа «Поїхали з нами»

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська 10-Г

Адреса для листування: 04116, м.Київ, вул. Старокиївська 10-Г, корпус А, 2-й поверх

e-mail: oplata@poehalisnami.com

Телефон: (044) 393-41-98

Факс: (044) 393-41-98

Код ЄДРПОУ 38463656

п/р 26003053028560 в ЗАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842

Фінансове забезпечення цивільної відповідальності

перед туристами: Гарантія Г-190312-2 від 12.03.2019

р. видана ТОВ «Ізі Фінанс».

Підприємство є платником єдиного податку за

ставкою 5%

______________________________

(Директор Васьківський Юрій Анатолійович)

Турсубагент:

ФОП Ткаченко Тетяна Сергіївна

Код ЄДРПОУ: 3304107468

Фактична адреса: м. Харків, вул. Отакара Яроша, б. 27

Тел.: +38 (096) 645-86-31 +38 (095) 531-40-07 

Електронна пошта: kharkov13@poehalisnami.com

п/р UA773515330000026007052243569 в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

_________________________________

Для просмотра информации о путешествиях наших менеджеров приглашаем Вас на страничку Блог

Поїхали з нами!
вул. Отакара Яроша, 27 Харків Харківська область Телефон: +38(095) 531-40-07
Поехали с нами